Odhalenie: Skutočná veľkosť rozdielov v odmeňovaní na východe a západe EÚ

Podľa štúdie, ktorú dnes (21.9.2017) zverejnil Európsky odborový inštitút (ETUI) sú pracujúci v 11 krajinách strednej a východnej Európy (EÚ) po započítaní životných nákladov odmeňovaní až o 944 eur mesačnej menej ako pracujúci v Nemecku.

Šokujúce je, že rozdiel v čistých mesačných mzdách je ešte väčší ako v prípade, keď je zohľadnené zloženie pracovnej sily a štruktúra ekonomiky, ako keď sú zohľadnené iba životné náklady.

Zamestnanci sú platení ešte menej – až o 1058 eur menej – ako zamestnanci v Nemecku, pokiaľ sa zohľadnia tie faktory, vrátane veku a vzdelania pracovnej sily, a odvetvia a povolania, v ktorých sa pracovná sila nachádza.

Najhoršie platení sú pracujúci v Rumunsku, za nimi nasledujú pracujúci z Bulharska, Maďarska, Lotyšska a Chorvátska.

„Sú to mzdové tresty za prácu v strednej a východnej Európe“, hovorí Esther Lynch, konfederačná tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (EOK). Rozdiely v odmeňovaní nemožno vysvetľovať vo výdavkoch na živobytie alebo odlišným zložením pracovnej sily – naopak, keď ich zoberiete do úvahy, rozdiely v odmeňovaní sú väčšie.

Zamestnanci v týchto krajinách naliehavo potrebujú a hlavne si zaslúžia nárast  miezd nad úroveň inflácie. EÚ a národné vlády v týchto krajinách musia podporovať rast miezd a vytvoriť právny rámec na podporu kolektívneho vyjednávania, a to aj na odvetvovej úrovni.

Zamestnanci v severnej a západnej Európe sú lepšie platení, pretože tam funguje spravodlivejší a transparentnejší systém stanovania miezd, zapojenie odborov a vyjednávanie so zamestnávateľmi. To je kľúčová zložka prosperity a priemyselného úspechu Nemecka, Rakúska, Holandska a severských krajín.“

Tabuľka 1 Rozdiely v čistých mesačných zárobkoch (v eurách a upravené o PPP) v porovnaní s Nemeckom

  Rozdiel v priemernej čistej mesačnej mzde (€) Rozdiel v priemernej čistej mesačnej mzde so započítaním ekonomickej štruktúry a zložením pracovnej sily (€)
Litva -313.667 -469.008
Slovinsko -377.421 -633.892
ČR -428.186 -555.328
Estónsko -466.807 -686.936
Slovensko -574.439 -708.387
Poľsko -639.041 -669.196
Chorvátsko -658.516 -810.263
Lotyšsko -819.858 -954.322
Bulharsko -826.576 -955.166
Maďarsko -840.906 -947.698
Rumunsko -944.462 -1058.26

Zdroj: ETUI

Štúdia taktiež zistila veľké rozdiely v odmeňovaní medzi strednou/východnou Európou a západnou Európou vo výrobe, stavebníctve, verejnom a peňažnom sektore a v oblasti vedy a techniky. Menšie rozdiely boli zistené v (nízko platených) odvetviach: potravinárstve, ubytovaní, maloobchode a administratíve.

Štúdiu „Čo spôsobuje mzdové rozdiely v Európe?“ vypracovali Jan Drahokoupil a Agnieszka Piasna a dnes ju zverejnil ETUI. Štúdia je k dispozícii na adrese TU. 

Údaje v tejto tlačovej správe sú uvedené na obrázku č.2 na strane 14 v štúdii.