„TABUĽKY“ sú jednou z legislatívnych úloh vlády na rok 2018

VÝSLEDOK NAŠEJ 4-ROČNEJ INTENZÍVNEJ PRÁCE: novela zákona súvisiaceho s úpravou tabuliek platových taríf zamestnancov verejnej služby je jedným z právnych predpisov, ktoré sme požadovali zaradiť do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.

Viac ako 2000 zamestnancov verejnej správy prijalo minulý mesiac na mítingoch po celom Slovensku výzvu adresovanú slovenskej vláde „Zodpovednosť za budúcnosť“, v ktorej požadujú, aby systém odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe bol jej prioritou.

Úrad vlády sa zároveň v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú službu pre budúci rok zaviazal, že do 30.marca 2018 nám predloží návrh zmeny úpravy stupníc platových taríf uvedených v zákone č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odmeňovanie podľa nových tabuliek by malo začať od 1. januára 2019.

Súčasnému systému chýba vnútorná a vonkajšia spravodlivosť odmeňovania, hodnotenie zamestnancov nespĺňa svoj účel a je prevažne administratívne, motivačné účinky odmien sa strácajú najmä pri nízkopríjmových pozíciách (teda v minimálnej mzde). Systém neumožňuje získať a udržať kvalifikovaných zamestnancov, neaktuálny je aj samotný katalóg pracovných činností. A jeho najväčším nedostatkom je nedostatok financií, ktoré do neho idú.

Reforma systému odmeňovania musí:

  • zabezpečiť spravodlivú a adekvátnu odmenu za vykonanú prácu
  • byť dostatočne finančná krytá v každej verejnej inštitúcii
  • najnižší tarifný plat musí predstavovať minimálnu mzdu v národnom hospodárstve a všetky ďalšie tarifné platy od neho sa odvíjajúce musia zohľadňujúc náročnosť práce, zodpovednosť, vzdelanie, ako aj dĺžku praxe.