Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. je pokračovaním pilotného projektu Centrum sociálneho dialógu. Cieľom projektu je vytvorenie priestoru na vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi so zámerom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov. Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú sociálni partneri, zamestnanci a zamestnávatelia.

Sociálni partneri projektu:

 • Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR)
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 • Republiková únia zamestnávateľov (RUZ)
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR)

Prijímateľ:

 • Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  (IA MPSVR SR)

Vzťahy medzi prijímateľom a partnermi projektu sa riadia partnerskými zmluvami.

Národný projekt obsahuje hlavnú aktivitu Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov s dvomi podaktivitami: Koordinácia a vecné riadenie projektu a Vzdelávanie ako budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov.

 • ITMS kód projektu: 312031B970
 • Celková alokácia: 14 450 363,36 EUR
 • Projekt je orientovaný na typy prijímateľov: štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky
 • Realizácia: 6/2016 – 7/2021

Vedenie sociálneho dialógu a budovanie sociálneho partnerstva vytvárajú priestor na prípravu novej generácie predstaviteľov zástupcov štátu, zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí budú poznať nielen odborárske a zamestnávateľské prostredie, ale budú schopní vnímať aj dopady opatrení vyplývajúcich z novej medzinárodnej deľby práce. Realizácia projektu podporí diskusie a vyjednávania medzi sociálnymi partnermi a inštitúciami verejnej správy. Vytvorí podporné mechanizmy pre tréning štruktúr v sociálnom dialógu, priestor pre možnosť mobilít a transferu skúseností, príkladov dobrej praxe a know-how zo zahraničia na Slovensko.

Vecnú realizáciu projektu zabezpečujú za KOZ SR riešiteľské tímy štyroch expertných centier:

 1. ANALYTICKÉ CENTRUM – zamerané na vypracovanie odborných analýz,
 2. KLIENTSKE CENTRUM – zamerané na riešenie podnetov verejnosti a poradensko-konzultačné aktivity,
 3. CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – zamerané na prehĺbenie praktických skúseností a zručností formou vzdelávacích aktivít pre členov odborových zväzov konfederácie,
 4. CENTRUM PRE ADMINISTRATÍVU A PUBLICITU – zamerané na propagáciu a informovanosť prostredníctvom publikovania odborného periodika ePráca.

 

Potrebujete pomôcť?
Novinky CSD II
Vyriešené prípady Klientskeho centra odborov 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk