Úlohou Klientskeho centra je poskytovať pre širokú verejnosť informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pri riešení ich problémov vo vybraných oblastiach s orgánmi a inštitúciami v štátnom, verejnom a súkromnom sektore.

Hlavným cieľom Klientskeho centra je poskytovať podporu a poradenstvo v oblastiach pracovného práva, sociálneho a zdravotného poistenia, celoživotného vzdelávania, diskriminácie, BOZP a finančného poradenstva.

Klientske centrum je súčasťou Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II, a spolu s Centrom pre vzdelávanie, Centrom pre administratívu a publicitu a Analytickým centrom spoluvytvára priestor pre sociálny dialóg a budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov.

Klientské centrum spustíme v najbližšom období.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.