Všeobecné podmienky používania www.kozsr.sk

ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenia

 • 1.1 Všeobecné podmienky používania www.kozsr.sk (ďalej ako „Všeobecné podmienky“) upravujú právne vzťahy a práva a povinnosti Kancelária Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (ďalej ako „KOZ SR“), so sídlom Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00177997 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) a používateľov internetového portálu www.kozsr.sk (ďalej ako „Používateľ“ a „Portál“) bez ohľadu na zariadenia a platformu, prostredníctvom ktorých Používateľ na Portál pristupuje.
 • 1.2 Pred používaním Portálu si prečítajte Všeobecné podmienky. Používanie Portálu je dobrovoľné. Používaním Portálu Používateľ vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že so Všeobecnými podmienkami Používateľ nesúhlasí, nie je oprávnený Portál používať a je povinný okamžite ukončiť používanie Portálu.
 • 1.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Všeobecné podmienky meniť ako celok alebo sčasti výlučne podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ o zmene Všeobecných podmienok informuje Používateľa najmä zverejnením aktuálneho znenia Všeobecných podmienok na Portáli, pričom zmeny budú platné a účinné dňom zverejnenia. Dátum poslednej zmeny/aktualizácie Všeobecných podmienok bude zverejnený v závere Všeobecných podmienok. V prípade, ak Používateľ so zmenenými Všeobecnými podmienkami nesúhlasí, Používateľ nie je oprávnený Portál ďalej používať a je povinný okamžite ukončiť používanie Portálu. Používaním Portálu po zmene Všeobecných podmienok Používateľ vyjadruje svoj súhlas so zmenami.
 • 1.4 Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prístup na Portál takému Používateľovi, o ktorom sa môže domnievať, že Portál používa v rozpore so Všeobecnými podmienkami a/alebo príslušnými právnymi predpismi a/alebo záujmami Prevádzkovateľa.

ČLÁNOK 2

Ochrana autorského práva

 • 2.1 Portál vrátane svojho obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jeho obsah je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok.
 • 2.2 Prevádzkovateľ vyhlasuje a Používateľ používaním Portálu výslovne berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva k obsahu Portálu, a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na akékoľvek použitie obsahu Portálu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej ako „Autorský zákon“).
 • 2.3 Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo využívať obsah Portálu výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu Portálu (ako celku alebo jednotlivých častí napr. článkov, úryvkov, atď.) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím.
 • 2.4 Akékoľvek použitie obsahu Portálu bez súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.
 • 2.5 V prípade, že Prevádzkovateľ udelí Používateľovi súhlas na iné použitie vymedzeného obsahu Portálu, Používateľ je povinný pri každom takomto použití obsahu Portálu súčasne uverejniť: názov diela (napr. článku), meno autora a prameň (zdroj) diela vo forme linkového odkazu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

ČLÁNOK 3

Zodpovednosť Prevádzkovateľa

 • 3.1 Prevádzkovateľ príprave Portálu a jeho obsahu venuje náležitú pozornosť. Napriek tomu však nie je možné zaručiť absolútne aktuálny stav, presnosť a úplnosť tohto obsahu. Prevádzkovateľ akceptuje zodpovednosť za uverejnené informácie v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.
 • 3.2 V prípade, ak Používateľ zaznamená akýkoľvek nesprávny, neaktuálny, nevhodný alebo protiprávny stav na Portáli, je Používateľ povinný bez zbytočného odkladu o tom Prevádzkovateľa informovať na e-mail adrese kozsr@kozsr.sk
 • 3.4 Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému Portálu. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania Portálu v rozpore s právnymi predpismi a/alebo týmito Všeobecnými podmienkami alebo neschopnosti alebo nemožnosti používať Portál.
 • 3.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli byť spôsobené Používateľovi v súvislosti s používaním Portálu. Prevádzkovateľ Portál poskytuje Používateľovi „tak, ako je“ bez poskytnutia akýchkoľvek záruk, pričom platí, že Používateľ Portál používa výlučne na vlastnú zodpovednosť.

ČLÁNOK 4

Používanie Portálu

 • 4.1 Používateľ nesmie Portál využívať v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a/alebo Portál používať najmä ale nielen na nasledujúce:
  • a) k zverejňovaniu alebo k šíreniu akéhokoľvek nezákonného, obťažujúceho, hanlivého, urážlivého, výhražného, škodlivého, vulgárneho, obscénneho alebo inak nevhodného alebo nezákonného materiálu;
  • b) k prenosu materiálu, ktorý podporuje nezákonné konanie, má za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť alebo inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo kódexy správania;
  • c) na získanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom;
  • d) k zasahovaniu do práv tretej osoby pri používaní webových stránok;
  • e) k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov najmä ale nielen týkajúcich sa používania verejných telekomunikačných sietí;
  • f) k zasahovaniu alebo prerušeniu siete alebo webových stránok;
  • g) k tvorbe, prenosu alebo ukladaniu elektronických kópií materiálov chránených právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, bez povolenia vlastníka.

ČLÁNOK 5

Zásady používania súborov cookies

 • 5.1 Na účely Všeobecných podmienok pojem „cookies“ znamená malé textové súbory, ktoré môže Prevádzkovateľ odosielať do internetového prehliadača pri návšteve Portálu a ktoré sú následne ukladané do zariadenia Používateľa, ktorý Používateľ použil pri prístupe na Portál (napr. počítač, smartphone, tablet a pod.).
 • 5.2 Prevádzkovateľ môže používať dočasné a trvalé cookies a zároveň aj rôzne typy cookies ako napríklad základné súbory cookies, analytické súbory cookies, prevádzkové súbory cookies, reklamné súbory cookies, funkčné súbory cookies alebo aj súbory cookies tretích strán.
 • 5.3 Prevádzkovateľ môže súbory cookies využívať aj prostredníctvom spracovania a zasielania ODBER NOVINIEK (článok 6 Všeobecných podmienok).
 • 5.4 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže cookies poskytnúť aj tretej osobe.
 • 5.5 Používateľ používaním Portálu udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením zariadenia Používateľa, ktorý používateľ na prístup na Portál použil; t.j. ak Používateľ použije na prístup na Portál zariadenie, v prehliadači ktorého je nastavené prijímanie cookies ako povolené, Používateľ týmto akceptuje podmienky používania súborov cookies podľa Všeobecných podmienok.
 • 5.6 Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájde v sekcii „Pomoc“ každého prehliadača.
 • 5.7 Používateľ berie na vedomie, že v prípade vypnutia cookies v nastaveniach prehliadača nemusia byť Používateľovi dostupné všetky služby a funkcie Portálu alebo tieto nemusia správne fungovať.
 • 5.8 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vedome používať len také cookies, ktoré nepoškodzujú zariadenie Používateľa.

ČLÁNOK 6

ODBER NOVINIEK

 • 6.1 Prevádzkovateľ na Portáli poskytuje Používateľovi možnosť požiadať o zasielanie personalizovaného informačného emailu (ďalej ako „ODBER NOVINIEK“). ODBER NOVINIEK Prevádzkovateľ zasiela v rôznych časových intervaloch podľa vlastného uváženia.
 • 6.2 O zasielanie ODBER NOVINIEK Používateľ požiada Prevádzkovateľa vložením svojej emailovej adresy do políčka s označením „Váš email“. Používateľ následne požiadavku dostávať ODBER NOVINIEK potvrdí kliknutím na tlačidlo s textom „Odošli”.  Kliknutím na toto tlačidlo Používateľ vyjadruje súhlas so zasielaním ODBER NOVINIEK podľa pravidiel Všeobecných podmienok.
 • 6.3. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ poskytuje služby ODBER NOVINIEK používaním emailovej adresy Používateľa výlučne na spracovanie a zasielanie ODBER NOVINIEK.
 • 6.4 Používateľ registráciou do služby ODBER NOVINIEK udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy v rozsahu potrebnom na zasielanie ODBER NOVINIEK, a to aj prostredníctvom tretej osoby.
 • 6.5 Používateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na zasielanie ODBER NOVINIEK; t.j. odhlásiť sa z odberu služby a tým aj odvolať súhlas podľa bodu 6.3 Všeobecných podmienok, a to napísaním žiadosti na email kozsr@kozsr.sk

ČLÁNOK 7

Google aplikácie

 • 7.1 Používaním Portálu Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ na Portáli využíva rôzne aplikácie služby Google, a to najmä ale nielen Google Analytics (analýza návštevnosti Portálu).
 • 7.3 Používateľ prvým použitím Portálu z príslušného zariadenia udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním získaných údajov v rozsahu potrebnom na riadne použitie príslušnej aplikácie služby Google, a to aj prostredníctvom tretej osoby.

ČLÁNOK 8

Záverečné ustanovenia

 • 8.1 Vzťahy Prevádzkovateľa a Používateľa sa riadia Všeobecnými podmienkami a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
 • 8.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Všeobecných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
 • 8.3 Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Portáli.

V Bratislave, dňa 1.9.2017